Електронна заява для вступу

Однією із важливих областей духовного життя людини є мистецтво, яке в художніх образах відображає різні її сторони та буття. 

Розуміння образотворчого мистецтва в більшості доступно тим хто навчається мистецтву: людина по-новому починає сприймати оточуючий світ, бачити прекрасне в тому, що раніше здавалось буденним.Тільки покоління, сформоване на духовних надбаннях предків, зможе утверджувати і творити нову культуру, продовжувати і розвивати історичні традиції свого народу. Становлення національної професійної школи неможливе без перевіреного століттями досвіду. 

Навчально-виховний процес в училищі побудований та спрямований на широкий розвиток здібностей і талант сучасної учнівської молоді. 

Головне завдання підготовки кваліфікованого живописця – впровадження та застосування знань набутих на уроках рисунку, живопису, композиції та інших художніх дисциплінах. 

В навчально-творчому процесі рисунок є профілюючою та фундаментальною дисципліною, саме тому теоретичний та практичний матеріал розглядається як невід'ємна складова частина монолітного навчально-творчого процесу, який включає один з ключових етапів – академічний. Важливу роль відіграє закладена в учбовій програмі по рисунку послідовність, систематизація і поступовість засвоєння учнями програми. Тут не тільки застосовуються ефективні методи проведення занять, педагогічне керівництво ними, але і регулярність і інтенсивність роботи учнів, як в учбових аудиторіях, так і в позаучбовий час. Вибір виду і характеру робіт залежить від поставлених викладачем перед учнями завдань, а також від досвіду володіння тим чи іншим графічним матеріалом учнів конкретного курсу і групи. 

В процесі професійної підготовки живописців систематизовано йде викладення теорії та виконання практичних робіт з основ художньо-композиційної грамоти. На уроках живопису вихованці використовують різні технічні прийоми акварельного, гуашевого, олійного живопису та ін. 

На заняттях з виробничого навчання учні опановують вміння та навички з станкового живопису, художньої обробки шкіри, декоративного розпису ужиткових предметів, художньої вишивки, ткацтва, рекламної графіки, художніх виробів з соломи та бісеру, ковальської справи, різьби по дереву, кераміки. В процесі навчання здобуваються професійні знання з народної творчості та образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, які допомагають підготувати майбутнього живописця. 

Знайомлячись з творами народних та професійних художників, учні виконують самостійні роботи, використовуючи наявну стилістичну образну мову, кожного разу додаючи до неї індивідуальну манеру. Відібрані усталені прийоми і засоби стилізації мистецтва допомагають учням знайти правильне вирішення тем у живописі (зображення природних мотивів, народних звичаїв і обрядів, відтворення історичного минулого та сьогодення). Педагоги при цьому слідкують за поступовим опануванням учнями техніки живописних робіт, ускладнюючи, диференціюючи й урізноманітнюючи завдання. 

Як підсумок семестрового навчання в училищі проводиться загальний перегляд учнівських робіт, де в присутності керівництва навчального закладу, працівників училища, а також батьків дається чіткий, ґрунтовний аналіз та оцінювання виконаним завданням. Кінцевим підсумком повного курсу навчання є дипломний проект і готовий виріб, пояснювальна записка і випускний кваліфікаційний екзамен. 

Оскільки викладачі та майстри Стрийського ВХПУ є розробниками Держстандарту з професії «Живописець» та керуються виробленою концепцією проте продовжують роботу над вдосконаленням цілей та завдань підготовки живописців, які відповідали б вимогам традицій художньої освіти та давали відповіді на виклики сьогодення. 

На даний час матеріально-технічна база училища відповідає сучасним вимогам і постійно вдосконалюється. Заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, які на високому рівні ведуть підготовку фахівців художніх професій.

 

 

 

 

 

 

 

 Dion Lewis Authentic Jersey